بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

بررسی-رابطه-سرمایه-اجتماعی-و-کیفیت-زندگی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 222صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و در واقع منعکس کننده نتایج توسعه مطرح است.
 تحقیق حاضر  از طریق تکمیل پرسشنامه انجام  شده است ویافته هانشان می دهد که  وضعیت سرمایه اجتماعی جز در مواردی خاص که مربوط به جنبه های درون گروهی است در اغلب موارد بویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست .در واقع هر چه از خانواده به مراتب بالاتر حرکت کنیم  از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود. نتایج مربوط به قلمرو چهارگانه کیفیت زندگی بیانگر آن است که بالاترين ميانگين بدست آمده با عدد 70 درصد مربوط به سلامت فيزيكي( جسماني) و دامنه سلامت محیطی با ميانگين 55 درصد، كمترين ميزان اظهار شده نسبت به سایر جنبه ها از سوي افراد تحت مطالعه مي‌باشد.  .ميانگين بدست آمده براي بخش سلامت رواني 66 درصدو براي بخش سلامت روابط اجتماعي رقم 64 درصد بيانگرآن است كه سلامت رواني و روابط اجتماعی كاركنان مورد مطالعه داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي مي‌باشد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که  سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت )  با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان ،متغیر اعتماد اجتماعی با بتای 0.414 نسبت به سایر متغیر ها ی مستقل از جمله شغل همسر و نوع استخدام،تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی دارد.

مقدمه
 يكي از اهداف نظام جمهوري ‌اسلامي، توجه به وضع معيشتي، رفع فقر،حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير، ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم مي‌باشد كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان در برنامه‌هاي مختلف تبيين شده در زمينه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مشاهده كرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زير عنوان « سلامت و بهبود كيفيت زندگي» در موارد 84 الي 94 به موضوع كيفيت زندگي پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنين بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله كشور كه در سال 1384 ابلاغ شده است ايران در سال 1404 بايد به كشوري با ويژگي‌هاي كليدي دور بودن از فقر وتبعيض، توزيع عادلانه درآمد، برخورداري از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي و فرصت‌هاي برابر براي همگان متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي تبديل شود.
 در سطح جهاني،‌هم بانك جهاني و هم‌سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD)  ، سرمايه اجتماعي را به عنوان بخش مهمي از استراتژي‌هاي خود براي كاهش فقر و افزايش نتايج مطلوب سياست‌هاي اجتماعي در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نيز امروزه به مقوله كيفيت زندگي  نه به عنوان ابزار بلكه هدف نهايي و غايي توسعه نگريسته مي‌شود و شاهد يك تغيير رويكرد و نگرش از تكيه بر مفاهيم و شاخص‌هاي صرفاً اقتصادي به سمت توجه به عوامل اجتماعي درمقوله كيفيت زندگي هستيم.
  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.
 در آراء همه صاحب‌نظران سرمايه اجتماعي اين دلالت وجود دارد كه سرمايه اجتماعي از طريق تسهيل كردن روابط اجتماعي موجباتي را فراهم مي‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردي وگروهي خود از جمله منافع اقتصادي را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجي بيكر  از سرمايه‌گذاران در بورس نشان مي‌دهد كه بيشتر موسسات و سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از يك دوست يا شركت مرتبط يا فقط به اين دليل كه فردي را مي‌شناسند كه از آن سهام خريداري كرده‌اند تصميم به خريد سهام مي‌گيرند و تعداد اندكي از سرمايه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمي و پیچیده مالي واقتصادي مبادرت به خريد سهام مي‌كنند. )بکر،1984، به نقل از رناني،1388؛15)
 همچنين كريستيان گرو تارت  در باب لزوم توجه به سرمايه اجتماعي آن را حلقه مفقود  سياست‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت واجتماع مي‌داند و بيان مي‌دارد كه در  رسيدن به توسعه پايدار ، علاوه بر سرمايه‌هاي انساني، اقتصادي و طبيعي عامل ديگري نيز وجود دارد كه همان سرمايه اجتماعي است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا كه در معناي كيفيت زندگي نيز به طور ضمني دلالت بر زندگي خوب داشتن و احساس رضايت از زندگي وجود دارد پس مي‌توان پلي ارتباطي ميان اين دو مفهوم برقرار كرد كه معرف همبستگي ميان سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي باشد و بازگوي آن باشد كه با ذخيره سازي سرمايه اجتماعي بيشتر مي‌توان شرايطي را فراهم ساخت كه به سطح بالايي از كيفيت زندگي دست يافت. تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در زمينه روان‌پزشكي و پزشكي نشان مي‌دهد كه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي پيوند مستقيمي وجود دارد به عنوان نمونه كيم و كاواكي  درپژوهشي در ايالت‌هاي مختلف آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه در ايالت‌هايي كه سطح سرمايه اجتماعي بالا و متوسط بوده سطوح بالاتري از سلامت جسماني و رواني شهروندان كه از شاخص‌هاي كيفيت زندگي مي‌باشند مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسي، 1387؛ 7)
 شواهد تحقيقات در سراسر دنيا نشان مي دهد افرادي كه از اجتماع دورند يا منزوي هستند احساس خطر مرگ را بيشتر تجربه مي كنند بعنوان نمونه نتايج يك بررسي در آمريكاي شمالي مشخص ساخت كه بيماري هاي بد خيم منجر به مرگ در بين مرداني بيشتر ديده مي شود كه تماس هاي اجتماعي روزانه كمتري دارنديا مشاركتي در انجمن ها يا كلوبها ي اجتماعي ندارند. (توكل،1389؛11) لذا هرچه كيفيت زندگي بطور مستمر ارتقا يابد از ميزان آسيب هاي رواني و اجتماعي مانند بيماريهاي رواني ،احساس بيگانگي،نارضايتي از زندگي و ناهنجاريهاي اجتماعي كاسته مي شود.بنابراين كيفيت زندگي وسرمايه اجتماعي دومفهوم مرتبط با ادبيات توسعه هستند كه از يك سو هر دو پيوندي با ابعاد انساني و اجتماعي توسعه دارندو از سوي ديگربا يكديگر پيوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمركز بر كاركنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردي از چگونگي كيفيت زندگي ،  سر مايه اجتماعي ورابطه آنها با يكديگر را بدست بياورد.

فهرست مطالب

            فصل اول: جزییات
1-1- فتح باب    2
1- 2- آشنايي اجمالي با سازمان ثبت احوال كشور    4
1- 3- تبيين مساله    7
1-4- سوالات تحقیق    9
1-5-ضرورت انجام پژوهش    10
1-6- تحقيقات انجام شده با موضوع سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي    12
1-6- اهداف تحقيق    12
1-7-1- تحقيقات داخلي    12
1-7-2- تحقيقات خارجي    17
1-8- نقدوبررسی    21
          فصل دوم:مباني نظري
2-مقدمه    24
2-1-1 تاريخچه سرمايه اجتماعي    24
2-1-2- ماهيت سرمايه    29
2-1-3- نسبت سرمايه اجتماعي با ديگر انواع سرمايه    36
2-1-4- ابعاد سرمايه اجتماعي    40
2-1-4-1 بعد ساختاري    40
2-1-4-2 بعد شناختي    41
2-1-4-3- بعد رابطه‌‌اي    41
2-1-5- سطوح سرمايه اجتماعي    43
2-1-6-پيامدهاي منفي سرمايه اجتماعي    44
2-1-7- نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي    48
2-1-7-1 جيمز كلمن    48
2-1-7-2- پير بورديو    50
2-1-7-3- رابرت  پاتنام    53
2-1-7-4-فرانسيس فوكوياما    56
2-1-7-5- آنتوني گيدني    58
2-1-7-6- تئوري شكاف ساختاري    59
2-1-7-7- تئوري منابع اجتماعي    59
2-1-7-8- تئوري پيوندهاي ضعيف    61
2-1-7-9- وولكاك و نارايان    62
2-1-7-10- كريستين گروتيت    63
2-1-7-11-پاملا پاكستون    63
2-1-7-12- كاكس    64
2-2- كيفيت زندگي    65
2-2-1- تاريخچه    65
2-2-2- كيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط    68
2-2-2-1- رضايت از زندگي    75
2-2-2-2- سعادتمندي    76
2-2-2-3- سبك زندگي    77
2-2-2-4- خوشبختي    78
2-2-3- ابعاد كيفيت زندگي    79
2-2-4 شاخص‌هاي سنجش كيفيت زندگي    81
2-2-4-1- شاخص بهداشت اجتماعي فوردام(fish)    84
2-2-4-2- شاخص توسعه انساني(HDI)    84
2-2-4-3- شاخص پيشرفت واقعي(GDI)    86
2-2-5- رويكردهاي كلان به كيفيت زندگي    88
2-2-5-1-رويكرد جامعه‌شناختي    88
2-2-5-2- رويكرد روانشناختي    89
2-2-5-3- رويكرد اقتصادي    90
2-2-5-4- رويكرد اكولوژيكي    90
2-2-6-  نظريات موجود در باب كيفيت زندگي    91
2-2-6-1- تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو    91
2-2-6-2- نظريه ناهمسازي چندگانه(MDT)    93
2-2-6-3- نظريه نابرابري    93
2-2-6-4- نظريه هورنكوئيست    94
2-2-6-5- نظريه ادراكي فرانس    94
2-2-6-6- رويكرد ویلكنسون    96
2-2-6-7-رويكرد ماسام    96
2-2-6-8-نظريه فلاناگان    97
2-2-6-9- نظريه براون    97
2-2-6-10- نظريه سازماني بهداشت جهاني    98
2-2-6-11- نظريه ديوب    99
2-2-6-12- معرف‌هاي باسك و سولز باچر    100
2-2-6-13- ماتريس كيفيت زندگي زاف    102
2-2-6-14- مدل ادراكي زان    103
2-2-6-15- مدل ادراكي كيفيت زندگي زان  &nbsp
لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل